Τινάζεται στον αέρα το απόρρητο των τηλεφωνικών επικοινωνιών των πολιτών;

192 Views
Τινάζεται στον αέρα το απόρρητο των τηλεφωνικών επικοινωνιών των πολιτών;
Ηχηρό καμπανάκι της Αρχής της Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) για τις αλλαγές της Κυβέρνησης Μητσοτάκη στο νόμο για τις διαδικασίες άρσης του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών.
Ούτε λίγο ούτε πολύ η ΑΔΑΕ στηλιτεύει την επίμαχη διάταξη καθώς όπως εκτιμά είναι πιθανό στην πράξη να ανοίξει την κερκόπορτα στην παραβίαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του απορρήτου των επικοινωνιών , το οποίο προστατεύεται με πολύ αυστηρές ρυθμίσεις και από την ΕΣΔΑ.
Με ανακοίνωση της η Ολομέλεια της ΑΔΑΕ αφού επισημαίνει ότι αν και είναι "η κατά το Σύνταγμα αρμόδια για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών Ανεξάρτητη Αρχή, ουδέποτε ενημερώθηκε σχετικά με την διάταξη αυτή", ερμηνεύοντας την επίμαχη διάταξη του άρθρου 43 του νόμου 4640/2019, που τέθηκε σε ισχύ στις 30/11/2019, επισημαίνει:
«Η επίμαχη διάταξη του άρθρου 43 του νόμου 4640/2019, η οποία χορηγεί στους οικονομικούς εισαγγελείς την αρμοδιότητα να ζητήσουν, σύμφωνα με τις διαδικαστικές προϋποθέσεις του ως άνω νόμου 2225/1994, την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για «κακουργήματα» τα οποία δεν προσδιορίζονται ούτε εξειδικεύονται περαιτέρω είναι πιθανό να προκαλέσει ζητήματα συμβατότητας της διάταξης με το Σύνταγμα, το οποίο περιέχει πολύ αυστηρές ρυθμίσεις σε σχέση με το επίμαχο θέμα καθώς και με την ΕΣΔΑ. Το πρόβλημα παραμένει ακέραιο, ακόμη και αν γίνει ερμηνευτικά δεκτό ότι με την διάταξη αυτή υπονοούνται μόνο κακουργήματα για τα οποία έχουν ανακριτικές ή διωκτικές αρμοδιότητες οι οικονομικοί εισαγγελείς».
Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Η Ολομέλεια της ΑΔΑΕ συνήλθε την 9η Δεκεμβρίου 2019 και εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
Στον πρόσφατο νόμο 4640/2019 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 190/30.11.2019) εισήχθη με τροπολογία ως άρθρο 43 διάταξη με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Στο άρθρο 34 παράγραφος 1 ΚΠΔ προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. Η φράση «και τηλεπικοινωνιακού (ν. 2225/1994)» του άρθρου 34 παράγραφος 1 ΚΠΔ αφαιρείται. 2. Στο τέλος του άρθρου 34 παράγραφος 1 ΚΠΔ προστίθεται η φράση «ειδικώς η πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο του τηλεπικοινωνιακού απορρήτου (ν. 2225/1994) επιτρέπεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αποτυπώνεται και τεκμηριώνεται η αντικειμενική υπόσταση κακουργήματος.».Τούτο σημαίνει ότι η διάταξη του άρθρου 34 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας διαμορφώνεται εφεξής ως ακολούθως:
«Άρθρο 34. - Εξουσίες εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος. 1. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί της παρ. 1 του άρθρου 33 έχουν, εφόσον τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου τους, μη υποκείμενοι στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού και κάθε άλλου απορρήτου, με την εξαίρεση του δικηγορικού (άρθρο 39 παρ. 1 του ν. 4194/2013), καθώς και σε κάθε μορφής αρχείο δημόσιας αρχής ή οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με ισχύοντες κανόνες ιχνηλασιμότητας. Ειδικώς η πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο του τηλεπικοινωνιακού απορρήτου (ν. 2225/1994) επιτρέπεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αποτυπώνεται και τεκμηριώνεται η αντικειμενική υπόσταση κακουργήματος».
Σχετικά με την εξέλιξη αυτή παρατηρούνται τα ακόλουθα.
1. Στο άρθρο 19 του Συντάγματος ορίζονται τα εξής: «1. Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Νόμος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. 2… 3. Απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού και των άρθρων 9 και 9Α».
Παρατηρείται, κατ’ αρχάς, ότι στην διάταξη αυτή δεν περιέχεται η, συνήθης σε άλλες συνταγματικές διατάξεις που θεσπίζουν ατομικά δικαιώματα, επιφύλαξη, ότι το δικαίωμα, το οποίο κατοχυρώνει, ασκείται ως ο νόμος ορίζει, αλλά αντίθετα ρητώς ορίζεται ότι είναι απόλυτα απαραβίαστο. Η μόνη περίπτωση για την οποία επιτρέπει το Σύνταγμα την άρση του απορρήτου, άρση η οποία έχει αυτονόητες και σοβαρότατες συνέπειες για την άσκηση των ατομικών ελευθεριών των πολιτών (προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών τους, του ιδιωτικού τους βίου, της ανάπτυξης ελευθέρου φρονήματος και της προσωπικότητας τους κ.ά.) είναι, σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις άρσεις για την καταπολέμηση των ποινικών αδικημάτων, «η διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων». Ενόψει των αυστηρών και εμφατικών αυτών διατυπώσεων του συνταγματικού κειμένου ο νομοθέτης επιτρέπεται να προβλέψει τη δυνατότητα της δικαστικής εξουσίας να διατάξει την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών μόνο για την διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Για να μπορεί δε να ελεγχθεί από την δικαστική εξουσία αν το αδίκημα για το οποίο επιχειρείται η άρση του απορρήτου είναι όντως «ιδιαιτέρως σοβαρό» καθώς και αν τηρείται η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο), απαιτείται στην διάταξη, με την οποία προβλέπονται οι περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται η άρση, να προσδιορίζονται επακριβώς και εξατομικευμένα τα επιμέρους αδικήματα, για τα οποία επιτρέπεται να επιχειρηθεί αυτή η τόσο σημαντική επέμβαση στον ιδιωτικό βίο του θιγόμενου προσώπου. Γενικές περιγραφές, ή περιγραφές με βάση «οικογένειες» αδικημάτων δεν πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.
2. Προς την πιο πάνω κατεύθυνση στοιχεί και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) σχετικά με το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) «Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής». Σύμβαση η οποία, ως γνωστόν, έχει υπέρτερη τυπική ισχύ εκείνης του τυπικού νόμου. Όπως έχει πολλάκις κριθεί [ενδεικτικά α)IORDACHI AND OTHERS v. MOLDOVA, απόφαση της 10.02.2009- παράγραφος 44, β) SZABÓ AND VISSY v. HUNGARY, απόφαση της 12.01.2016- παράγραφος 17, γ) ROMAN ZAKHAROV v. RUSSIA, απόφαση της 04.12.2015- παράγραφοι 231, 243, 244, δ)KENNEDY v. THE UNITED KINGDOM, απόφαση της 18.05.2010- παράγραφος 159] ο νόμος ο οποίος προβλέπει την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών πρέπει να είναι εξειδικευμένος και σαφής σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό των αδικημάτων για τα οποία χορηγείται η δυνατότητα της άρσης αυτής. Αν ο νόμος είναι γενικόλογος σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις άρσης του απορρήτου, τότε δεν έχει την απαιτούμενη σαφήνεια και προβλεψιμότητα που επιβάλλεται να έχει ένας κανόνας δικαίου για να θεωρηθεί ως νόμος θεμιτά περιορίζων δικαίωμα κατοχυρούμενο από την Σύμβαση, σύμφωνα με την πιο πάνω αλλά και την γενικότερη νομολογία του ΕΔΔΑ την σχετική με την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Περαιτέρω, ένας τέτοιος νόμος δεν είναι συμβατός με την αρχή της ασφαλείας του δικαίου, που αποτελεί βασική αρχή του εννοίας του κράτους δικαίου.
3. Με βάση τις αρχές αυτές πορεύτηκε, εξ άλλου, μέχρι σήμερα και ο έλληνας νομοθέτης. Συγκεκριμένα με τον εκτελεστικό του άρθρου 19 του Συντάγματος νόμο, ήτοι το νόμο 2225/1994 «Για την προστασία της ελευθερίας και ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121Α) προβλέφθηκε αναλυτικός κατάλογος συγκεκριμένων αδικημάτων, με παραπομπή μάλιστα σε συγκεκριμένες διατάξεις των νομοθετημάτων, με τα οποία θεσμοθετήθηκαν τα αδικήματα αυτά για τα οποία επιτρέπεται να προβούν οι οικείες εισαγγελικές αρχές στην άρση του απορρήτου (άρθρο 4). Μάλιστα ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται συνεχώς με νέα αδικήματα, πάντοτε όμως προσδιοριζόμενα με τρόπο εξατομικευμένο. Σε αυτά δε περιλαμβάνονται και πολλά για τα οποία θα είχαν ενδεχομένως αρμοδιότητα οι οικονομικοί εισαγγελείς του άρθρου 33 παρ. 1 του Κώδικα της Ποινικής Δικονομίας.
4. Με βάση τα προεκτεθέντα η επίμαχη διάταξη του άρθρου 43 του νόμου 4640/2019, η οποία χορηγεί στους οικονομικούς εισαγγελείς την αρμοδιότητα να ζητήσουν, σύμφωνα με τις διαδικαστικές προϋποθέσεις του ως άνω νόμου 2225/1994, την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για «κακουργήματα» τα οποία δεν προσδιορίζονται ούτε εξειδικεύονται περαιτέρω είναι πιθανό να προκαλέσει ζητήματα συμβατότητας της διάταξης με το Σύνταγμα, το οποίο περιέχει πολύ αυστηρές ρυθμίσεις σε σχέση με το επίμαχο θέμα καθώς και με την ΕΣΔΑ. Το πρόβλημα παραμένει ακέραιο, ακόμη και αν γίνει ερμηνευτικά δεκτό ότι με την διάταξη αυτή υπονοούνται μόνο κακουργήματα για τα οποία έχουν ανακριτικές ή διωκτικές αρμοδιότητες οι οικονομικοί εισαγγελείς.

5. Σημειώνεται ότι η ΑΔΑΕ, η οποία είναι η κατά το Σύνταγμα αρμόδια για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών Ανεξάρτητη Αρχή, ουδέποτε ενημερώθηκε σχετικά με την διάταξη αυτή. Η Ολομέλεια της Αρχής διατυπώνει την ευχή, εφεξής να ενημερώνεται όταν πρόκειται να θεσπιστούν διατάξεις σχετικές με το απόρρητο των επικοινωνιών, έτσι ώστε να της δίνεται η δυνατότητα να ενημερώνει την Πολιτεία πληρέστερα και σφαιρικά, πριν η τελευταία επιλέξει κυριαρχικά τι τελικώς θα αποφασίσει. 

Με ετικέτα:
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Σημαντικές διακρίσεις στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Στίβου και Κολύμβησης
22 Views

Ιστορία με «χρυσά γράμματα» έγραψε η ομάδα των ΟΠΑΠ Champions στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Στίβου και Κολύμβησης. Απόστολος Χρήστου, Παναγιώτης Τριβυζάς και Παναγιώτα Δόση αναδείχθηκαν πρωταθλητές Ελλάδος στα αγωνίσματά τους, έχοντας την υποστήριξη του χορηγικού προγράμματος ΟΠΑΠ Champions, το οποίο ενισχύει τη νέα γενιά αθλητών.

Περισσότερα ...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Παναθηναϊκός: Ανανέωσε μέχρι το 2023 ο Χατζηθεοδωρίδης
32 Views

Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα αγωνίζεται τα επόμενα τρία χρόνια ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του με το «τριφύλλι» μέχρι το 2023, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη από την «πράσινη» ΠΑΕ.

Περισσότερα ...
ΔΙΕΘΝΗ
«Παροξυσμός» στην Τουρκία: Με ελληνικούς υπότιτλους οι δηλώσεις Ερντογάν στο Anadolu
184 Views

Σε μια άνευ προηγουμένου ενέργεια προχώρησε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu που για πρώτη φορά και εν μέσω κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο, παρουσιάζει μεταφρασμένες στα ελληνικά τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Περισσότερα ...
ΕΛΛΑΔΑ
Πυρκαγιά σε υπόγειο σούπερ μάρκετ στη Θεσσαλονίκη-Απεγκλωβίστηκε 4μελής οικογένεια
44 Views

Μία τετραμελή οικογένεια απεγκλώβισε τα ξημερώματα η Πυροσβεστική από διαμέρισμα στη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο σούπερ μάρκετ, το οποίο στεγάζεται στο ίδιο οίκημα.

Περισσότερα ...
ΥΓΕΙΑ
196 κρούσματα σήμερα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, τα 82 στην Αττική
54 Views

Εκατόν ενενήντα έξι (196) νέα κρούσματα του κορονοϊού ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, εκ των οποίων τα 20 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 5.942, εκ των οποίων το 54.9% αφορά άνδρες.

Περισσότερα ...
ΕΛΛΑΔΑ
Κορονοϊός: Τσουχτερά πρόστιμα στο χώρο της εστίασης σε περίπτωση παραβίασης των νέων μέτρων
32 Views

«961 είναι τα ενεργά κρούσματα την τελευταία βδομάδα» ανάφερε σήμερα κατά την ενημέρωσή του ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, σημειώνοντας πως είναι ιδιαίτερα σημαντική η στήριξη των μέτρων.

Περισσότερα ...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δέσμη μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων στην Εύβοια (video)
20 Views

Μετά την αυτοψία που πργηματοποίησαν οι υπουργοί Οικονομικών και Υποδομών στην Εύβοια, ανακοινώθηκε δέσμη μέτρων που περιλαμβάνει αναστολή για έξι μήνες της πληρωμής όλων των φορολογικών υποχρεώσεων και αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών, με χρηματικά ποσά ανάλογα με την καταγραφή ζημιών.

Περισσότερα ...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10.000 εργάτες γης από την Αλβανία ήρθαν στη χώρα χωρίς έλεγχο για κορονοϊό, αλλά για τον Κικίλια φταίει η νεολαία!
165 Views

Σε μια ακόμα επίδειξη κυνισμού και περιφρόνησης προς τους πολίτες αλλά και τον κοινό νου, ο Υπουργός Υγείας της κυβέρνησης που επέτρεψε την αύξηση της πληρότητας των ακτοπλοϊκών γραμμών στο 80% εν μέσω κορονοιού για να κάνει το χατίρι των εφοπλιστών, που άφησε 10.000 εργάτες γης από την Αλβανία....

Περισσότερα ...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αυστηρό μήνυμα Δένδια σε Τουρκία: Δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα – Αποχωρήστε άμεσα από την ελληνική υφαλοκρηπίδα
26 Views

“Δεν θα υπάρξει ανοχή στις προκλήσεις της Τουρκίας“, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στέλνοντας νέο μήνυμα στην Άγκυρα και καλώντας την Τουρκία να αποχωρήσει άμεσα από την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Περισσότερα ...
ΥΓΕΙΑ
Γερμανία: Αμφιβολίες για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του ρωσικού εμβολίου
22 Views

Το υπουργείο Υγείας της Γερμανίας εκφράζει αμφιβολίες για «την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια» του ρωσικού εμβολίου για τον νέο κορωνοϊό, το οποίο πήρε έγκριση σήμερα από τις ρωσικές αρχές, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Περισσότερα ...
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στο Σουφλί Έβρου
22 Views

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Σουφλί Έβρου. Στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 33 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρο τμήμα. Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Περισσότερα ...
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το άτμισμα ηλεκτρονικού τσιγάρου συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο covid-19
35 Views

Η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης Covid-19 στους εφήβους και στους νέους ενηλίκους, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα. Η μελέτη είναι η πρώτη που εστιάζει στη σχέση ανάμεσα στο άτμισμα και στον Covid-19 ειδικά μεταξύ των νέων στη διάρκεια της πανδημίας.

Περισσότερα ...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αίτηση από την τράπεζα Πειραιώς για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής»
18 Views

Κατατέθηκε χθες στο υπουργείο Οικονομικών αίτηση από την Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ+3,55% για ένταξη στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής».

Περισσότερα ...
ΥΓΕΙΑ
ΕΦΕΤ: Ανακαλεί ακατάλληλα αλλαντικά
28 Views

Επίσημη ανακοίνωση σχετικά με ανάκληση αλλαντικών εξέδωσε ο ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων). Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση, η μονάδα παραγωγής «LAKI, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ Α.Ε., ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ» ενημέρωσε τον Ε.Φ.Ε.Τ. για συμπληρωματική ανάκληση των παρακάτω προϊόντων:

Περισσότερα ...
ΕΛΛΑΔΑ
Κορονοϊός: Τα μπουζούκια στη Θεσσαλονίκη βρήκαν τη λύση στα νέα μέτρα
37 Views

Οι ιδιοκτήτες των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη αναζητούν τρόπους προκειμένου τα καταστήματά τους να παραμείνουν ανοιχτά μετά το νέο μέτρο για την αντιμετώπιση του κορονοϊού που τίθεται σε ισχύ από σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι και τις 23 Αυγούστου, το οποίο απαγορεύει στα μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος να παραμείνουν ανοιχτά από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 7 το πρωί.

Περισσότερα ...
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αποζημιώσεις για την φυσική καταστροφή στην Εύβοια
22 Views

Συγκεκριμένες και άμεσες παρεμβάσεις για την αποζημίωση φυσικών και νομικών προσώπων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, από την πρωτοφανή φυσική καταστροφή στην Εύβοια, ανακοινώνει το υπουργείο Οικονομικών.

Περισσότερα ...
ΕΛΛΑΔΑ
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας μιλάει για την ακύρωση της ΔΕΘ
27 Views

Για την ακύρωση της 85ης ΔΕΘ μίλησε στον Real fm 97,8 και στην εκπομπή των Ελισάβετ Σαλαμάρα και Δημήτρη Σταυρακάκη, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Περισσότερα ...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Oruc Reis: Εμείς είμαστε σε τουρκική ΑΟΖ, εσείς φύγετε
40 Views

Ότι βρίσκονται εντός της «τουρκικής υφαλοκρηπίδας», απαντούν οι κυβερνήτες των τουρκικών φρεγατών στα μηνύματα που εκπέμπουν διαρκώς οι ελληνικές φρεγάτες ότι πρέπει να αποχωρήσουν το ερευνητικό σκάφος «Oruc Reis» και τα συνοδευτικά τουρκικά πλοία από την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Περισσότερα ...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
H EE καλεί την Τουρκία να δεσμευθεί σε διάλογο
27 Views

Η έκκληση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ για διάλογο και αποκλιμάκωση μετά τις πρόσφατες κινήσεις της Τουρκίας είναι και παραμένει επίκαιρη. Αυτή ήταν η απάντηση του Εκπροσώπου της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), Πήτερ Στάνο σε ερώτημα του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) κατά τη σημερινή ενημέρωση των συντακτών στις Βρυξέλλες.

Περισσότερα ...
LIFESTYLE
Συγκλονίζει πασίγνωστη ηθοποιός: Χάνει τα μαλλιά της λόγω κορονοϊού - ΒΙΝΤΕΟ
27 Views

Συγκλονίζει πασίγνωστη ηθοποιός, η οποία νόσησε πριν από αρκετές εβδομάδες από κορονοϊό, αλλά συνεχίζει να ζει τον εφιάλτη, αφού όπως αποκάλυψε η ίδια σε ανάρτησή της στα social media έχει αντιληφθεί πως της πέφτουν τα μαλλιά. Ο λόγος για την πρωταγωνίστρια στη σειρά "Μάγισσες", Αλίσα Μιλάνο που διαγνώστηκε θετική στον φονικό ιό τον περασμένο Απρίλιο.

Περισσότερα ...
ΔΙΕΘΝΗ
DW: Φόβοι για χρεοκοπία γερμανικών τραπεζών από τον κορονοϊό
31 Views

Μετά την ιστορικών διαστάσεων οικονομική ύφεση την άνοιξη, τους επόμενους μήνες αναμένεται στη Γερμανία κύμα πτωχεύσεων σε μεγάλο αριθμό εταιρειών, αλλά και διόγκωση των «κόκκινων» δανείων στις γερμανικές τράπεζες, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η «Deutsche Welle».

Περισσότερα ...
ΔΙΕΘΝΗ
Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία μας θέλουν οι Γερμανοί
23 Views

Για άλλη μια φορά η Γερμανία, αν και πρόεδρος της Ευρώπης τώρα, κάνει τον Πόντιο Πιλάτο στη νέα κρίση που δημιουργεί η Τουρκία με το σεισμογραφικό που θέλει να κάνει έρευνες σε ελληνικά ύδατα και μας ζητά να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία για απευθείας συνομιλίες προκειμένου να μοιράσουμε τα δικά μας.

Περισσότερα ...
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Επεισόδιο με θαλαμηγό μεταξύ Ρόδου και Τουρκίας - Για «πυροβολισμούς» μιλά η Άγκυρα
54 Views

Μεταμεσονύχτιες ώρες της Τρίτης, σκάφος του Λιμενικού κατά τη διάρκεια περιπολίας του, εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή πλησίον δυτικών ακτών Ρόδου, θαλαμηγό σκάφος λευκού χρώματος να κινείται ύποπτα πλησίον των ακτών χωρίς αναμμένους φανούς ναυσιπλοΐας.

Περισσότερα ...